Dodaj ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne.

Dzierżawa na czas nieokreślony, Lubuskie, Zbąszynek

Podziel się:
 

Dzierżawa na czas nieokreślony

Cena: 62.00 PLN
 
 

Dzierżawa na czas nieokreślony

W Y K A Z

 

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości, informację

że przeznacza do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony,

nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Zbąszynek,

położoną w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego,

oznaczoną przez gminę nr 29 o pow. 355 m2,

wchodzącą w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 858/9

 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

 

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek

nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych

prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00028133/2.

 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 62,13 zł

/słownie: złotych sześćdziesiąt dwa i trzynaście  groszy/.       

 

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie do 30 czerwca każdego roku

na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek

nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

 

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców

czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie

w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS

za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

 

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do dzierżawy zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeniowych gminy oraz podano na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. 

 

 

 

 

Renata Kitta

Lokalizacja:
Lubuskie, Zbąszynek
Dodano: 17.09.2018
ID ogłoszenia: 1262527 Odpowiedź na ogłoszenie
Ogłoszenie wyświetlono 1780 razy
 

Odpowiedź na ogłoszenie (Aby wysłać zapytanie na ogłoszenie musisz wypełnić wszystkie pola)

Twoje imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Treść Twojego zapytania:
 
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu, w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.
 
Podobne wyszukania